Regulamin usługi newsletter

NEWSLETTER – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych w celu przystąpienia do usługi Newsletter, rozumianej jako marketing produktów POSTLAB Sp. z o.o., a tym samym na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez POSTLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 55/59/503, 90-608 Łódź, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usługi Newsletter. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Z subskrypcji newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie.

Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez POSTLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-608), ul. Wólczańska 55/59/503,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636669, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP: 7252150642, REGON: 365374479 w ramach sklepu „BĄDŹ BEZPIECZNY 24H NA DOBĘ – 24BB.PL”, zwanym dalej POSTLAB.

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez POSTLAB na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego „BĄDŹ BEZPIECZNY 24H NA DOBĘ – 24BB.PL”  dostępny pod adresem internetowym https://www.24.bb.pl i promocjach organizowanych w sklepie.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z POSTLAB, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.24bb.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do POSTLAB i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie POSTLAB na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez POSTLAB, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

POSTLAB informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy biuro@24bb.pl, pocztą na adres POSTLAB podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@24bb.pl, pocztą bezpośrednio na adres POSTLAB podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie POSTLAB.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez POSTLAB.

3. POSTLAB rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z POSTLAB lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

24BB.pl