Reklamacje

 1. Zgodnie z Regulaminem – Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;

  b) żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie na adresy wskazane w §3 Regulaminu z dopiskiem „reklamacja”.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). Jednocześnie w przypadku reklamacji produktów należy je przesłać na adres Sprzedawcy. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

 4. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 5. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie złożenia Zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
24BB.pl